CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE (CCG)

www..ro

I. Date, dispoziții generale:

Date privind furnizorul de servicii
Denumirea furnizorului:  BXB Sky Services SRL
Sediul furnizorului: B-dul 21 DECEMBRIE 1989, 102, Cluj-Napoca
Datele de contact ale furnizorului de servicii, adresa de corespondență electronică utilizată în mod regulat în contactul cu clienții: info@aintarziatavionul.ro
Nr. de înregistrare în registrul comerțului: J12/5282/2017
CUI: 38088841
Limba contractului: limba română

Dispoziții de bază
Aspectele care nu sunt cuprinse în prezentele CCG precum și interpretarea acestor CCG sunt guvernate de dreptul român. Dispozițiile obligatorii din legislația relevantă se aplică părților fără clauze specifice.

Note explicative
Client: persoana fizică care în calitate de pasager aerian pretinde compensații de la companiile aeriene în baza regulamentului în vigoare cu numărul 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și care completează chestionarul (în cele ce urmează: formular) disponibil pe pagina web www.aintarziatavionul.ro și solicită servicii prin pagina web www.aintarziatavionul.ro.
Mandatarul clientului: persoana care acceptă prezentele CCG și care nu procedează în numele său, sau care procedează și în numele altor persoane. Această persoană prin acceptarea prezentelor CCG declară că are consimțământul scris valabil al titularului (Clientului) și astfel este îndreptățit de a mandata Furnizorul în scopul recuperării creanței Clientului. Mandatarul clientului, în cazul în care nu este titularul creanței ce se dorește a fi recuperată, sau dacă nu este singurul titular al creanței, prin acceptarea prezentelor CCG își asumă responsabilitatea unei garanții personale, mai ales în privința plății tarifului sau a sumei forfetare și acceptă că este responsabil în mod solidar cu Clientul.
Formular: Chestionarul privind compensarea disponibil pe pagina web menționată, formular ce conține informații relevante referitoare la călătoria pentru care se depune cererea de compensare.
Mandat: împuternicirea dată Furnizorului sau eventual unui reprezentant legal în scopul recuperării creanței Clientului.
Creanță: creanța Clientului pasager aerian asupra unor companii aeriene, creanță apărută în baza regulamentului în vigoare cu numărul 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.
Tarif: remunerația plătită către Furnizor în cazul în care creanța Clientului sau o parte din aceasta a fost recuperată cu succes, deci atunci când compania aeriană obligată plătește creanța Clientului sau o parte din aceasta. Plata către Furnizor va fi efectuată sub forma unui comision plătit în cazul oricăror sume încasate pe parcursul efectuării Serviciului, mărimea comisionului va fi de 25% din valoarea creanței încasate sau a părții acesteia încasate.
Contul escrow al avocatului: contul escrow al avocatului mandatat de către Furnizor, din acest cont vor fi plătite Clientului creanțele, părțile acestora recuperate conform regulamentului în vigoare cu numărul 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și alte cheltuieli ivite în concordanță cu prezentele CCG.

Raportul juridic dintre părți
Utilizarea serviciului oferit pe acest site web este posibilă numai prin completarea formularului.
Completând formularul de pe www.aintarziatavionul.ro, Clientul declară că a acceptat prevederile prezentelor CCG și că prin solicitarea serviciului ia cunoștință de faptul că raportul juridic dintre părți este reglementat de prezentele CCG. În cazul în care Clientul nu acceptă oricare dintre prevederile prezentelor CCG, nu va putea utiliza serviciul.
Există și posibilitatea ca Furnizorul de servicii să aibă un acord individual cu Clientul, acord care să conțină alte condiții decât cele din CCG, iar aceste condiții vor avea prioritate față de prevederile din CCG.

Reguli privind protecția datelor
Utilizarea site-ului web și funizarea datelor de către Client în scopul utilizării serviciului sunt acțiuni voluntare, iar Furnizorul poate utiliza aceste date numai în măsura necesară pentru oferirea unui serviciu corespunzător, în conformitate cu prevederile prezentelor CCG și cu prevederile cuprinse în capitolul Termeni și condiții privind gestionarea datelor personale.

Gama de servicii disponibile
Furnizorul oferă servicii de soluționare a cererilor de compensare (zbor întârziat, zbor anulat, îmbarcare refuzată) apărute în baza regulamentului nr. 261/2004/CE, precum și de recuperare a altor creanțe contra companiilor aeriene în baza datelor furnizate și cu utilizarea documentelor puse la dispoziția sa de către Client.

Dreptul la modificare
Furnizorul de servicii poate modifica oricând gama serviciilor oferite, tarifele practicate. Obligația Furnizorului de a oferi un anumit serviciu la un anumit tarif persistă până la publicarea modificării tarifului pentru serviciul respectiv. Modificarea se aplică din data publicării pe site-ul web al Furnizorului. Modificările nu afectează prețul serviciilor comandate deja.
Tarifele afișate pe acest site web sunt întotdeauna tarife brute majorate cu TVA, cu excepția situațiilor când TVA este afișată separat. Prețurile brute includ taxa pe valoarea adăugată aplicabilă serviciului respectiv, conform legislației în vigoare.

II. Furnizarea de servicii

În baza mandatului dat, Furnizorul de servicii are putere și autoritate deplină de a acționa în numele și în reprezentarea Clientului pentru a recupera creanțele Clientului asupra companiilor aeriene.
Furnizorul de servicii este obligat să acționeze depunând toate diligențele, însă nu-și asumă nici o responsabilitate privind succesul acțiunii de recuperare a creanței.
Furnizorul nu-și asumă de asemenea nici o responsabilitate privind suma creanței recuperate și durata acțiunii de recuperare a creanței.
Clientul își dă acordul expres ca creanțele recuperate de către Furnizor să intre în Contul escrow al avocatului, și acestea să fie plătite de acolo Clientului conform prezentelor CCG. Clientul își dă acordul expres, ca în scopul furnizării Serviciului, conform prevederilor CCG, Furnizorul are dreptul de a deduce (a cuprinde în calcul) tariful Furnizorului din suma recuperată a creanței asupra companiilor aeriene a Clientului, după ce suma creanței a fost creditată în Contul escrow al avocatului.
Clientul ia cunoștință de faptul că orice comunicare cu Furnizorul este posibilă în zilele lucrătoare și în perioada programului de lucru.

Procesul de furnizare a serviciului
Pentru a utiliza serviciul, Clientul trebuie să completeze formularul legat de solicitarea sa (zbor întârziat, zbor anulat, îmbarcare refuzată) de pe acest site web. Clientul este obligat de a furniza Furnizorului de servicii date reale, în caz contrar Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru orice daune rezultate din această cauză.
Formularul trimis va fi procesat de către Furnizor în termen de 72 de ore și ca urmare Clientul poate primi trei tipuri de răspuns:
a.)   Furnizorul consideră că Clientul nu este îndreptățit de a primi vreo compensare, astfel Furnizorul nu își asumă reprezentarea Clientului.
b.)   Furnizorul de servicii are nevoie de informații suplimentare pentru a putea evalua dacă solicitarea Clientului este îndreptățită, și solicită deci aceste informații suplimentare de la Client.
c.)   Furnizorul consideră că pe baza informațiilor furnizate de Client cererea de compensare a Clientului poate fi soluționată. În acest caz, Furnizorul informează Clientul cu privire la valoarea posibilă a compensării, și îi va solicita datele personale.
În cazul în care Furnizorul consideră că pe baza informațiilor furnizate de Client cererea de compensare a Clientului poate fi soluționată, Furnizorul va redacta mandatul pe baza datelor personale ale Clientului, și îi va solicita actul său de identitate și alte documente relevante legate de cazul respectiv și de compania aeriană în cauză (de exemplu: facturi, carte de îmbarcare).
Furnizorul de servicii încearcă să recupereze creanța. La cererea Clientului, Furnizorul îl va informa într-un termen rezonabil despre starea cazului.
În cazul în care recuperarea creanței este reușită, suma compensației va fi depusă în contul escrow al avocatului, iar Furnizorul anunță Clientul despre acest fapt în termen de cel mult trei zile lucrătoare. Suma compensației, din care va fi dedusă tariful Furnizorului, va fi transferată în contul bancar indicat de Client în termen de 7 zile lucrătoare bancare de la data creditării contului escrow al avocatului sau de la data trimiterii datelor contului bancar al Clientului către Furnizor.

III. Drepturile și obligațiile Clientului și ale Furnizorului de servicii

Furnizorul de servicii se obligă:
Pe parcursul rezolvării cazului Clientului va proceda în mod profesional și conform intereselor Clientului, pe baza datelor oferite de Client.
La cererea Clientului, îl va informa despre starea cazului de recuperare de creanțe al acestuia.
După îndeplinirea Serviciului, la cererea Clientului îi va returna toate actele legate de obiectul Serviciului preluate de la Client sau actele redactate în perioada furnizării Serviciului care nu conțin secrete profesionale.

Furnizorul are dreptul:
De a solicita orice act, informație de la Client în legătură cu obiectul Serviciului;

Furnizorul are dreptul ca în cursul îndeplinirii Serviciului să utilizeze serviciile unui avocat. Clientul își dă în mod expres acordul ca Furnizorul să transmită avocatului datele sale personale și orice alte date puse la dispoziția lui pentru îndeplinirea serviciului și pe durata îndeplinirii serviciului.
Prin trimiterea mandatului către Furnizor, Clientul îl mandatează pe acesta să reprezinte Clientul în cazul care face obiectul Serviciului. Clientul este obligat să mențină valabilitatea mandatului dintre Furnizor și Client pe durata raportului juridic stabilit prin prezentele CCG. Mandatul dat de către Client îi dă dreptul și îl obligă pe Furnizor de a furniza serviciul. Ține de competența Furnizorului să decidă dacă apelează sau nu la serviciile vreunui avocat, și ține de competența avocatului de a decide dacă acceptă sau nu însărcinarea, iar acceptul va fi confirmat prin semnarea mandatului de către avocat.
Clientul mandatează de asemenea Furnizorul de a primi de la companiile aeriene orice plată legată de recuperarea Creanțelor Clientului sau a unor părți ale acestora.

Clientul se obligă:
Va plăti tariful ce i se cuvine Furnizorului de servicii conform punctului II. a prezentelor CCG. Pe durata raportului juridic rezultat din prezentele CCG, nu va negocia direct cu companiile aeriene fără notificarea prealabilă a Furnizorului. Clientul ia cunoștință de și acceptă faptul că recuperarea creanțelor sale sau a unei părți a acestora prin activitatea directă a Clientului nu va afecta suma tarifului ce i se cuvine Furnizorului.
Pe durata raportului juridic rezultat din prezentele CCG, nu va mandata vreo altă persoană pentru o activitate similară cu ceea din mandatul Furnizorului; recuperarea creanțelor sale sau a unei părți a acestora prin activitatea unei terțe persoane nu va afecta suma tarifului ce i se cuvine Furnizorului.
Va colabora în mod potrivit cu Furnizorul de servicii în vederea îndeplinirii cu succes a Serviciului.
În cazul în care Furnizorul de servicii va avea nevoie de vreun alt mandat pentru a proceda în cazul ce constituie obiectul Serviciului, la cererea Furnizorului Clientul îi va furniza acest mandat cu promptitudine.

IV. Remunerarea Furnizorului de servicii

Furnizorul are dreptul de a primi tariful pentru îndeplinirea Serviciului numai în cazul în care recuperarea creanțelor sau a unor părți a acestora a fost reușită, deci atunci când compania aeriană obligată plătește creanța Clientului sau o parte din aceasta. Plata către Furnizor va fi efectuată sub forma unui comision plătit în cazul oricăror sume încasate pe parcursul efectuării Serviciului în contul escrow al avocatului, mărimea comisionului va fi de 25% din valoarea creanței încasate sau a părții acesteia încasate.

Furnizorul este obligat să transfere în contul bancar indicat în mandat de către Client sau de a transfera altfel Clientului suma rămasă după deducerea tarifului Furnizorului, provenită ca urmare a îndeplinirii Serviciului și din creanțele Clientului, în termen de șapte (7) zile lucrătoare bancare de la data creditării contului escrow al avocatului sau de la data trimiterii datelor contului bancar al Clientului către Furnizor.

Prin acceptarea prezentelor CCG, Clientul își asumă obligația ca în cazul în care compania aeriană îi plătește direct despăgubirea, Clientul va anunța imediat (în termen de cel mult 3 zile) Furnizorul despre acest fapt, și că în în termen de șapte (7) zile lucrătoare bancare de la data creditării contului Clientului, acesta va plăti prin transfer bancar Furnizorului tariful ce i se cuvine în baza paragrafului 1 al punctului IV, în baza facturii emise de Furnizor.

Toate costurile legate de îndeplinirea Serviciului (poștă, telefon, plata traducerilor etc.) sunt incluse în tarif, cu excepția tarifului tranzacției în cazul transferului internațional. Furnizorul de servicii nu solicită nici un avans legat de îndeplinirea obiectului Serviciului.
În cazul în care recuperarea creanței Clientului ar necesita soluționarea în instanță, Furnizorul și Clientul vor conveni separat asupra termenilor și condițiilor furnizării Serviciului.

V. Raportul juridic dintre părți

Părțile convin că, în baza prevederilor legii privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor legate de societatea informațională, contractul încheiat prin trimiterea către Furnizor a formularului completat prin acest site web este considerat un contract încheiat în scris, contractul este încheiat în limba română și este reglementat de legea României. Prevederile prezentelor CCG constituie parte integrantă a contractului.

Având în vedere faptul că acest contract este considerat un contract scris, părțile convin că comunicarea prin adresa de e-mail indicată în formular se consideră comunicare scrisă. Comunicările dintre Furnizor și Client se derulează de regulă prin e-mail.

După trimiterea formularului, confirmarea Furnizorului trimisă prin e-mail constituie parte integrantă a contractului și trimiterea confirmării prin e-mail se consideră a fi în conformitate cu legea și se consideră deci a fi ”confirmare scrisă”.

Comandarea Serviciului este posibilă online prin interfața site-ului web, prin trimiterea formularului. Comanda făcută pe site-ul nostru web poate fi acceptată și îndeplinită numai în cazul în care Clientul completează toate câmpurile formularului. Furnizorul de servicii nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate din completarea necorespunzătoare a formularului sau pentru problemele tehnice apărute în acest proces. Daunele cauzate de completarea greșită a datelor de adresă sau a altor date și informații sunt suportate de către Client.

VI. Durata, încetarea, rezilierea raportului juridic al serviciului

Clientul ia cunoștință de faptul că Furnizorul de servicii are cheltuieli legate de îndeplinirea Serviciului. În cazul în care Clientul anunță Furnizorul că reziliază fără un motiv întemeiat raportul juridic bazat pe prezentele CCG și constituit prin trimiterea Mandatului, Clientul este obligat să plătească Furnizorului suma forfetară egală cu 25% din valoarea calculată a despăgubirii (compensației) ce ar putea fi obținută de Client conform regulamentului în vigoare cu numărul 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în termen de cel mult 3 zile de la trimiterea rezilierii către Furnizor.

Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul printr-o reziliere extraordinară, cu efect imediat, în cazul în care Clientul încalcă oricare dintre obligațiile stabilite în prezentele CCG și nu remediază situația în termenul suplimentar de cel puțin 5 zile acordat de către Furnizor. Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul printr-o reziliere extraordinară, cu efect imediat, în cazul în care Clientul nu trimite documentele lipsă la solicitarea Furnizorului în termenul stabilit de acesta. În caz de reziliere extraordinară, Clientul este obligat să plătească Furnizorului pentru serviciile oferite deja suma forfetară egală cu 25% din valoarea calculată a despăgubirii (compensației) ce ar putea fi obținută de Client conform regulamentului în vigoare cu numărul 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.
Oricare dintre părți are dreptul de a rezilia prezentul contract în scris, prin e-mail, cu un termen de 30 de zile, fără justificare, cu o notă de reziliere.
În cazul rezilierii contractului de către Client, acesta este obligat să plătească Furnizorului suma forfetară egală cu 25% din valoarea calculată a despăgubirii (compensației) ce ar putea fi obținută de Client conform regulamentului în vigoare cu numărul 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.

În cazul rezilierii contractului de către Client, raportul juridic ce constituie obiectul prezentului contract va persista și nu va înceta până ce Clientul nu îi plătește Furnizorului suma forfetară egală cu 25% din valoarea calculată a despăgubirii (compensației) ce ar putea fi obținută de Client conform regulamentului în vigoare cu numărul 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

Părțile pot rezilia acest raport juridic de comun acord în orice moment.
Prezentul contract încetează în cazul în care Furnizorul informează Clientul că în opinia sa recuperarea Creanței nu este posibilă.

Acest contract încetează după recuperarea creanțelor Clientului, atunci când Furnizorul îi plătește Clientului suma recuperată a creanței cu deducerea tarifului Furnizorului.

La încetarea furnizării Serviciului, Clientul este notificat de acest lucru.

VII. Secretul profesional

Prin acceptarea prezentelor CCG, Clientul ia la cunoștință faptul că recuperarea creanțelor apărute din cauza zborurilor întârziate, zborurilor amânate și îmbarcărilor refuzate prin site-ul web www.aintarziatavionul.ro reprezintă produsul intelectual al Furnizorului. Clientul ia la cunoștință faptul că succesul activității Furnizorului necesită păstrarea strictă a secretelor. Clientul declară că are cunoștință de faptul că Furnizorul are un interes economic și comercial de a păstra în secret informațiile comerciale și confidențiale și că divulgarea acestora ar afecta grav succesul comercial al Furnizorului. Prin acceptarea prezentelor CCG, Clientul ia la cunoștință și acceptă în mod expres faptul că Furnizorul nu îi va pune la dispoziție nici un document privind procesul, metodele recuperării creanței, căci acestea constituie secrete profesionale și că Furnizorul este îndreptăți de a refuza punerea la dispoziția Clientului a acelor documente – redactate în perioada recuperării creanței – din care s-ar putea deduce sau care conțin informații privind metoda recuperării creanței.

VIII. Dispoziții diverse

Dacă o parte a acestor CCG se dovedește a fi invalidă sau inaplicabilă, acest fapt nu afectează valabilitatea celorlalte CCG, dispozițiile care nu sunt afectate de nulitate sau de inaplicabilitate vor rămâne în vigoare cu conținut nemodificat. Într-un astfel de caz, părțile vor fi obligate să ia toate măsurile necesare pentru a se conforma obiectivelor prezentelor CCG.
Furnizorul de servicii și Clientul vor încerca să soluționeze disputele într-un mod pașnic. În cazul eventualelor litigii legate de prezentele CCG ce nu pot fi soluționate de comun acord în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, Furnizorul și Clientul stabilesc competența exclusivă a Judecătoriei Cluj-Napoca, precum și a Tribunalului Cluj cu respectarea normelor de competență.

Cluj-Napoca, 23.03.2018